De MeyerBriggs Type indicator (MBTI)

Katharine Briggs en Isabel Myers ontwikkelden een persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de bevindingen van Carl Gustaf Jung die een aantal criteria onderzocht naar het herkennen van een aantal psychologische types.

De test beschrijft de voorkeuren van iemand op 4 verschillende dimensies. Door de combinatie van de vier voorkeuren komt men tot één van de 16 verschillende persoonlijkheidstypes.

Deze types zijn te vergelijken met 'archetypen', ze zeggen niet wie je bent wel hoe jij in eerste instantie geneigd bent inwendig en uitwendig te reageren, met andere woorden: waar je voorkeur naartoe gaat. Daarbij is het belangrijk te weten dat er geen goede of slechte types bestaan en dat elke persoonlijkheid waardevol en uniek is.

Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden voor de MBTI. Vaak wordt deze test gebruikt in bedrijven met het oog op betere communicatie en het oplossen van conflicten. Maar ook voor relatieadvies of individuele ontwikkeling kan de test interessant zijn.


De vier dimensies:

De eerste dimensie (extraversion - introversion) omschrijft waaruit iemand zijn energie haalt. Een extravert type geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteiten, mensen en dingen. Een introvert type geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.

De tweede dimensie (sensing - intuïtion) beschrijft hoe iemand informatie opneemt. Het gewaarwordend type geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen. Het intuïtief type geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen.

De derde dimensie (thinking - feeling) beschrijft hoe iemand waardevolle beslissingen neemt. Het denkend type geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg. Het voelend type geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarde-oordeel en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen.

De vierde dimensie (judging - perceiving) omschrijft welke levensstijl iemand aanneemt. Het oordelend type houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en gaat probleemoplossend te werk om iets tot een goed eind te brengen. Het opmerkzame type houdt van een fexibele spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden. Zij anticiperen op onvoorzien veranderingen.

De 16 types

 • ISTJ of de plichtsgetrouwe
 • ISTP of de technische
 • ISFJ of de dienaar
 • ISFP of de kunstenaar
 • INFJ of de beschermer
 • INFP of de idealist
 • INTJ of de wetenschapper
 • INTP of de denker
 • ESTP of de doener
 • ESTJ of de bewaker
 • ESFP of de performer
 • ESFJ of de verzorger
 • ENFP of de inspirator
 • ENFJ of de gever
 • ENTP of de visionair
 • ENTJ of de uitvoerder

Meer informatie vind je op de volgende sites:
www.mbti.pagina.nl
Jung Typology Test
The Personality Page
www.typelogic.com
www.keirsey.com


Types HSP's naar een studie van Jacqueline Strickland

Jacqueline Strickland vermeldt op haar website zogenaamde verschillende subculturen van HSP's. Om tot dit resultaat te komen heeft zij zich gebaseerd op haar jarenlange samenwerking met HSP's en op de jaarlijkse HSP bijeenkomsten die zij samen met Elaine Aron organiseert.

Hierna volgt een korte verklaring van verschillende types HSP evenals de levenstaken waarvoor ze staan.

Activisten voor sociale rechtvaardigheid

Deze HSP's worden aangezet tot actie door onrechtvaardigheden naar mens (bv armoede, onderdrukking) en milieu toe.

Deze HSP's doen er goed aan zich te realiseren dat het redden van de wereld onmogelijk is en dat ze enkel kleine verschillen kunnen maken op hun levenspad.

Lichamelijke reageerders

Deze HSP's reageren lichamelijk sterker dan gemiddeld op bepaalde voedingsstoffen, lawaai, licht, geuren, stress. Ze vertonen sterkere lichamelijke reacties zoals allergieën, zwetende handpalmen, nervositeit, misselijkheid, migraine.

Deze HSP's doen er goed aan zichzelf goed te leren kennen, te plannen, te organiseren en steun te zoeken.

Gereserveerde intellectuelen

Deze HSP's zijn gewoonlijk introvert met een fijn intellect (kennis in de diepte, inzicht). Ze kunnen arrogant lijken, maar zijn niet noodzakelijk zo.

Deze HSP's doen er goed aan om mogelijkheden, manieren te zoeken waarin ze hun inzichten kunnen meedelen en toegankelijk maken.

Creatieve zielen en kunstenaars

Zij creëren en manifesteren hun ideeën en visies. Het medium kan muziek, drama, kunst, boeken, poëzie, schilderen... zijn.

Zij doen er goed aan de beste manier te zoeken om zich te uiten.

Helers

Dit zijn de geneeskundigen en "alternatieve" helers die ongewoon intuïtief zijn. "Alternatieve" helingswijzen kunnen Reiki, massage... zijn.

Priesterlijke adviseurs

Zij laten zich kenmerken door hun energetisch, doelgericht en spiritueel leven vol levensvreugde.

Zij doen er goed aan niet teveel "oorzaken" aan te nemen. Zij nemen best niet teveel projecten aan om burn-out of gelijkaardige aandoeningen te vermijden. Zij voelen zich het beste onder medewerkers en gelijkgestemde collega's.

HSP in transitie

Deze persoon heeft juist de eigenschap van hoogsensitiviteit ontdekt. Deze kan zich hierom alleen, onbegrepen en veroordeeld voelen of kan zich net heel erg opgelucht voelen onder de herkenning.

Zij doen er goed aan zichzelf en hun grenzen beter te leren kennen. Dikwijls is het nodig smart en verlies te helen.

Core Issue HSP's

Dit zijn HSP's die een traumatische, problematische en soms verwaarloosde kindertijd hebben meegemaakt. Ze hebben geleden onder bepaalde types van misbruik. Zij kunnen zich machteloos en totaal verloren voelen.

Zij zijn veelal gebaat bij werk in de diepte onder therapeutische begeleiding.

Wijze, heilige HSP's

De Moeder Theresa's van de wereld. Volledige toewijding aan een hogere, spirituele roeping. Zorgverstrekkers en hoeders van jeugd, ouderen en stervenden. Zij ervaren zorgverstrekking aan kinderen, ouderen en stervenden als natuurlijk. Ze hebben een unieke mogelijkheid om diegenen met speciale behoeften te dienen.

Andere subculturen

Uiteraard zullen er HSP's zijn die zich niet ten gronde terugvinden in één van de bovenstaande subculturen. Wij zijn levensverhaal kwijt wil aan Jacqueline Strickland, kan terecht op www.lifeworkshelp.com